ROC Midden Nederland

Samenwerken aan toegankelijker onderwijs voor professionals  

Bij ROC Midden Nederland zagen ze steeds vaker verzoeken van werkende professionals om via een verkorte route een diploma te behalen. Deze werkende professionals hebben al veel ervaring en willen daarom geen volledige opleiding meer volgen. Ze willen alleen nog leren wat ze nodig hebben. Samen met ROC MN hebben wij gekeken naar de mogelijkheden rondom deze verkorte leerroutes. Hoe kunnen deze leerroutes gevalideerd worden? En wat is de rol van persona’s hierbij?

BART, STRATEGISCH ONDERWIJSPARTNER

‘Door de ondersteuning van Libereaux kregen we precies op tijd nieuwe inzichten. In relatief korte tijd hebben we enorme stappen gezet en is een breed gedragen betekenisvol inzicht ontstaan voor de manier hoe wij Leven Lang Ontwikkelen kunnen ingeven.’

ROC Midden Nederland
Kansen van valideren

We zijn begonnen met een aantal expertsessies. Met deze expertsessies willen wij draagvlak en betrokkenheid creëren. Tijdens zo’n sessie gaan we in gesprek met de verschillende betrokkenen. Denk hierbij aan onderwijskundigen, accountmanagers, examencommissieleden en docenten van verschillende colleges. Samen hebben we inzichtelijk gemaakt waarom ROC MN zich zou moeten richten op het valideren van werkervaring. De expertsessie is ook werken aan perspectief. Het valideren van werkervaring biedt verschillende kansen en mogelijkheden voor professionals. Zoals gepersonaliseerd leren, concurrentievoordeel voor ROC MN, maatschappelijk verantwoord en meer vraaggestuurd onderwijs.

Persona’s bieden perspectief

In de tweede expertsessie stonden persona’s centraal. Een persona is een anonieme, bestaande professional die de ambitie heeft om zichzelf verder te ontwikkelen of gedwongen wordt om zich te ontwikkelen. Voorbeelden van persona’s zijn:

  • Professionals die door een reorganisatie geen werk meer hebben en niet beschikken over een diploma.
  • Een horecamedewerkster die door de coronacrisis geen werk meer heeft en jarenlang mantelzorger is geweest voor haar moeder. Nu wil ze graag de zorg in.

Door het gebruik van persona’s, staat het perspectief van de professionals centraal in plaats van de beperkingen die de huidige inrichting van het onderwijs van ROC MN met zich meebrengt. We zagen dat de persona’s ervoor zorgden dat de manier van denken van ROC MN veranderde.

Vervolgens hebben we gekeken naar de gewenste leerroute en deze uitgewerkt voor de persona’s in verschillende fasen. Samen hebben we gekeken naar de huidige mogelijkheden van ROC MN wat betreft leerroutes en wat er nodig is om tot de gewenste situatie te komen. Hiervoor heeft ROC MN een notitie geschreven die nu gebruikt wordt tijdens de uitvoering. De ontwikkelingen kunnen gekoppeld worden aan de strategische koers en er kunnen pilots worden gedraaid in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

“Wij wilden eens nadenken over de mogelijkheden rondom Leven Lang Ontwikkelen , vanuit een gedragen ROC MN ‘Succes 2020’, maar ook doordat we steeds vaker concrete vragen kregen voor Leven Lang Ontwikkelen vanuit de arbeidsmarkt. Door de ondersteuning van Libereaux kregen we just in time nieuwe inzichten en waren ze betrokken bij ons interne proces. In relatief korte tijd hebben we enorme stappen gezet en is een breed gedragen betekenisvol inzicht ontstaan voor de manier hoe wij Leven Lang Ontwikkelen kunnen ingeven.” – Bart, Strategisch onderwijspartner ROC MN

Onze rol

In dit proces had Libereaux twee rollen, ten eerste hebben wij ROC MN meegenomen in een breder perspectief. Hierdoor zijn zij op een andere manier naar het probleem gaan kijken. Ten tweede hebben we geholpen bij het ontwikkelen van mogelijk leerroutes voor professionals. Tijdens het proces hebben wij de regie bij ROC MN gelaten, waardoor zij zelf de notitie hebben geschreven. Om de notitie te kunnen optimaliseren, hebben wij deelstukken aangeleverd. Zo blijft ROC MN zelf over het onderwerp nadenken en blijft ook eigenaar van het proces.

“Door de gewenste situatie als uitganspunt te nemen, wordt er gedacht vanuit mogelijkheden. Hierdoor bleek bij ROC MN  al veel meer mogelijk te zijn dan van te voren verwacht. Vervolgens zijn we het gesprek aangegaan over de uitdagingen en hebben we de tijd genomen om deze te onderzoeken. Door te werken vanuit persona’s werd het voor iedereen concreet en bleef het doel helder voor ogen. Hierdoor ontstond in korte tijd het inzicht bij verschillende betrokkenen en de mogelijkheden om de leerroutes te gaan realiseren. Dankzij onze ondersteuning is het kwartje voor het valideren van werkervaring gevallen bij ROC MN en zijn er mogelijkheden voor Leven Lang Ontwikkelen ontstaan.” – Carine, Onderwijskundig adviseur Libereaux